Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 5η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 14/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Πολυετούς Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

2. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανταποδοτικού χαρακτήρα.

3. Έγκριση ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και υλοποίησης του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» από ιδίους πόρους, συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στους οικισμούς Σκάλα Παναγίας – Σκάλα Ποταμιάς».

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων Κοινοτήτων Λιμένα, Παναγίας και ΔΕ θασου, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 328 του Ν.4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του ΒΙΟΚΑ Λιμένα.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της συνδρομής σε δίκτυο μόνιμου σταθμού αναφοράς ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής (GPS).

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια (παραγωγή και μεταφορά) έτοιμου σκυροδέματος.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση από κοινού λύσης των με αριθμ. 4444/27-10-2022 και 4446/27- 10-2022 Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

12.Απόφαση για έκδοση καρτών deposit από την Τράπεζα Πειραιώς.

13.Έγκριση απόδοσης επιδικασθέντος ποσού.  

14.Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένων.

 15.Βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα