Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 24η /2022

 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 27/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021
  2. Έγκριση Πρακτικού οριστικών αναδόχων  ανοιχτού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023».
  3. Έγκριση Πρακτικών οριστικών αναδόχων  ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης οικονομικού – Τεχνικού τμήματος – Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».
  4. Έγκριση Πρακτικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων  ανοιχτού διαγωνισμού για την  «Παροχή εργασιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος – παροχή εργασιών αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».
  5. Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου Α.Π.Ε.)   του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  6. Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου Α.Π.Ε.) του έργου :  «ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

 

                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

                                 Κωνσταντίνος Μανίτσας

 


Σχετικά άρθρα