Διαγωνισμοί

Προκήρυξη του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 7.900.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Προκήρυξη

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

 • «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 7.900.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7

Τηλ.:    : +30 25930 24025

E-mail  : gramty@thassos.gr

Ιστοσελίδα: http://www.thassos.gr

Κωδικός NUTS: EL515

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https://www.thassos.gr.
 2. Κωδικός CPV: 45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων, 90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και Έργων Διάθεσης εκροών Οικισμού Πρίνου και 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία»

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:

την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και των κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών,

την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

την 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία

ΤΜΗΜΑ 2  : «Λειτουργία της ΕΕΛ για τρία (3) έτη»

ΤΜΗΜΑ 3  : «Λειτουργία της ΕΕΛ για επιπλέον (3) έτη»

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΕΕΛ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου. Ως προς το ΤΜΗΜΑ 3 υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας της ΕΕΛ για επιπλέον 3 έτη με ενεργοποίηση αυτού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Κυρίου του Έργου μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 3 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 3-ετούς λειτουργίας (ΤΜΗΜΑ 2). Οι όροι λειτουργίας είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές/φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

 1. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο (με ανάλυση για κάθε τμήμα του), συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 3. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Τμήματος 1 του έργου ορίζεται κατά μέγιστον σε σαράντα οκτώ (48) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου και της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της δημόσιας σύμβασης έργου.

Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την:

 • εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ.
 • εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής
 • πλήρη κατασκευή των έργων
 • θέση σε αποδοτική λειτουργία και την εκτέλεση των δοκιμών αποδοχής
 • 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο

Στο πέρας της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης του κατασκευαστικού έργου και γίνεται η Προσωρινή Παραλαβή του αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Με τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αρχίζει η 15μηνη εγγύηση του έργου βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια γίνεται η Οριστική Παραλαβή του κατασκευαστικού έργου ήτοι του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 της σύμβασης καθορίζεται σε 36 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας της ΕΕΛ για επιπλέον 3 έτη το οποίο συνιστά το ΤΜΗΜΑ 3. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στο Άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

 1. Έγκυρη συμμετοχή: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης ήτοι στο ποσό των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (152.600,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 2. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (κατασκευή και 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
 3. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), ποσοστού 0,5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.
 4. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με άρθρο 311 του Ν.4412/16, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/16). Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως αναφέρονται στα άρθρο 14 της παρούσας.
 5. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 25 Οκτωβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 1 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται για το ΤΜΗΜΑ 1 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ, και ειδικότερα από τη ΣΑ 2751 και τον ενάριθμο ΣΑ2023ΣΕ27510000 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ταμείο Συνοχής. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την αρ. Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ : 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5154173. Το ΤΜΗΜΑ 2 του Έργου καθώς και τα δικαιώματα προαίρεσης επ’ αυτού (ΤΜΗΜΑ 3) θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Ο ΦΠΑ καλύπτεται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510000, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜE.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (18) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Σχετική η με αριθμ 8391/11.08.2023 θετική γνωμοδότηση προέγκρισης Δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».
 5. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Διεύθυνση:  Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα

Τηλέφωνο:  + 213-2124700

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

 1. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: http://www.thassos.gr.

 Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

ΕΕΛ ΠΡΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΠΕ

 


Σχετικά άρθρα