Διαγωνισμοί

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν.4412/2016), για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 6.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

CPV: 45252127-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων»

45252130-8 «Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων»

Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός της Ε.Ε.Λ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ και η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και περιλαμβάνει:

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • Την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ε.Ε.Λ. Παναγίας-Ποταμιάς καθώς και των παραλιακών αντλιοστασίων προσαγωγής
  • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
  • την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Τόπος εκτέλεσης

Δ.Δ. Παναγίας και Ποταμιάς, Δήμος Θάσου.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr,καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχήςhttps://www.thassos.gr/.

Διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 12/12/2023, τοπική ώρα λήξης 14:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 19/12/2023 και τοπική ώρα 10:00.

Τυχόν διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτουσες Αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ., κοινοπραξία).

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α.: 15-01-5000-001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023,2024,2025,2026 της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ υπ’ αριθ. 3978/03.10.2023 μέσω σχετικής δέσμευσης. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο  Νο 1 της Πράξης: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», με βάση την αρ. πρωτ.  ΕΥ∆ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1731/22-12-2022  Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5181354.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (5.991.125,22€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.437.870,05€), η δαπάνη από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (8.874,78€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (2.129,95€), ήτοι η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000,00€). Ο ΦΠΑ καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου.

Διάρκεια σύμβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, αφορούν στην κατασκευή του έργου και οι επόμενοι έξι (6) μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία του. Η παραλαβή γίνεται σε 15 μήνες από τη βεβαίωση περαίωσης κατασκευής.

Υποβολή προσφυγών

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Δημόσια Έργα.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18/10/2023, δημοσιεύθηκε στις 23/10/2023 και έλαβε αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S  204-640127.

Η Προκήρυξη σύμβασης και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.thassos.gr.

Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου και από την Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τ.Υ & Δόμησης, κ. Αργυρού Δήμητρα, τηλ. 2593350161, e-mail: gramty@thassos.gr.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Σχετικά άρθρα