Διαγωνισμοί

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ», προϋπολογισμού 92.741,93 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 1. Αναθέτουσα Αρχή  – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 22, Λιμένας, Θάσου

Τηλ.:    : +30 25930 24025

Telefax: +30 25930 22104

E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr

Ιστοσελίδα: https://deyathassou.gr/

Κωδικός NUTS: EL515

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https://deyathassou.gr/
 2. Κωδικός CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς)
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η υδροδότηση περιοχής πλησίον του οικισμού Ραχωνίου, με συνολικό πληθυσμό Ν=120 κατοίκων. Στο νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα είναι κυρίως εξωτερικό με λειτουργία ακτινωτού εσωτερικού δικτύου. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από έναν αγωγό μήκους 1.500 μέτρων περίπου που θα συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο του οικισμού. Το νέο δίκτυο με τον κύριο καταθλιπτικό αγωγό θα τροφοδοτεί τις ιδιωτικές συνδέσεις. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα αποτελείται από πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου CΕ 100 υψηλής πυκνότητας σύμφωνα με το ΕΝ 12201-1 (3ης γενιάς), ονομαστικής πίεσης PΝ= 10 kN/m2. Θα προβλέπεται η τοποθέτηση μειωτή για έλεγχο των πιέσεων λειτουργίας και για την εκκένωση του δικτύου θα τεθούν εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία θα τεθούν αεροεξαγωγοί. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες HD-PE/10 PN με διάμετρο Φ90.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 033,84(με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 708,09 €  σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 1. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 3. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 4. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (854,84 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.
 2. Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν προβλέπεται.
 3. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Διεύθυνση:  Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα

Τηλέφωνο:  + 213-2124700

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

 1. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΕΕΣ1

ΕΕΕΣ2

ΕΕΕΣ3

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ


Σχετικά άρθρα