Διαγωνισμοί

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Ο Δήμαρχος Θάσου

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»,

προϋπολογισμού 2.080.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων Φορέας: Δήμος Θάσου

Στοιχεία επικονωνίας: Οδός : ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7 Τηλ.: : +30 25930 24025 Telefax: +30 25930 22104

E-mail : tydeyath@deyathassou.gr Ιστοσελίδα: http://www.thassos.gr Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση

(URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς)

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Έργο κατηγορίας υδραυλικών έργων με αντικείμενο την κατασκευη εργων υδρευσης στους οικισμους Σκαλα Καλλιράχης και Καλλιράχης, συγκεκριμένα περιλαμβάνει την: κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης, κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση «Φουρνούδι» στη δεξαμενή Καλλιράχης, κατασκευή γεώτρησης στη θεση «Φουρνούδι», καθώς και διατήρηση και πλήρης αξιοποίηση των δύο υφιστάμενων δεξαμενών με το βανοστάσιο τους.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 2.069.096,10 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 10.903,90 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα μία χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (41.600,00) €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσοστού 2% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 1 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με Kωδικό Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5034841 ως προς το επιλέξιμο τμήμα της που ανέρχεται σε 1.742.000,00 € και από ιδίους πόρους 338.000,00 € (ιδιωτικές συνδέσεις). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

17. Σχετική η με αριθμ. 3946/23.06.2023 Απόφαση προέγκρισης Δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014-2020.

18. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα Τηλέφωνο: + 213-2124700 Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

19. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης

01. ΜΕΛΕΤΗ 

02. ΜΕΛΕΤΗ

03. ΜΕΛΕΤΗ

04. ΜΕΛΕΤΗ

05. ΣΧΕΔΙΑ 

06. ΣΧΕΔΙΑ

07. ΣΧΕΔΙΑ

08. ΣΧΕΔΙΑ

EEES

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Σχετικά άρθρα