Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 26/03/2024 Αρ. πρωτ.: 1146 Προκήρυξη Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ […]


Διαγωνισμοί

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν.4412/2016), για την ανάθεση της […]


Διαγωνισμοί

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ […]


Διαγωνισμοί

Προκήρυξη του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 7.900.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 7.900.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία επικονωνίας: Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ […]


Διαγωνισμοί

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  23PROC013209006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                                                                                           ΑΔΑ: 9Β6ΠΟΕΥΣ-Ψ12 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ […]