Διαγωνισμοί

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 26/03/2024

Αρ. πρωτ.: 1146

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 190.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή  – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 22, Λιμένας, Θάσου

Τηλ.:    : +30 25930 24025

Telefax: +30 25930 22104

E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr

Ιστοσελίδα: https://deyathassou.gr/

Κωδικός NUTS: EL515

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https://deyathassou.gr/
 2. Κωδικός CPV: 45246000-3 (Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα)
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ρέματος ¨Μελισσά Λάκκος” Ποτού – Θάσου, στο τμήμα που διαρρέει τον οικισμό του Ποτού του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα από την οδό Ποτού – Θεολόγου  έως την Επαρχιακή Οδό Νο 17 Λιµένα – Άνω Θεολόγος -Λιµενάρια Θάσου διά Παναγίας και Ποταµιάς.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισμού 670,77 € ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 151.483,71 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 845,52 €  σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 1. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 3. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 4. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται στον Ανάδοχο.
 2. Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν προβλέπεται.
 3. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από Κ.Α.: 11-32-0016-2024. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Διεύθυνση:  Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα

Τηλέφωνο:  + 213-2124700

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

 1. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 


Σχετικά άρθρα