Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 9η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 13/7/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτουs 2023.

2. Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων Διακήρυξης και υλοποίησης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο».

3. Έγκριση πρακτικών ελέγχου προσφορών και δικαιολογητικών της παροχής υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διαχειριστικής χρήσης 2022.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής εργασιών απεγκατάστασης –εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας σωλήνων άντλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης επισκευής αντλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης επισκευής μειωτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση νέας σύνδεσης στο δίκτυο διανομής μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στη δεξαμενή υψηλής ζώνης (Σφαγεία) του οικισμού Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.

13.Έγκριση νέας σύνδεσης στο δίκτυο διανομής μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στη δεξαμενή (Μπαμπακιά) του οικισμού Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

14.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

15.Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού.

16.Έγκριση τακτοποίησης καρτελών καταναλωτών.

17.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα