Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 22η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

          

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

                                                 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα