Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 2η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 25/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024

2. Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 όπως ισχύει

3. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του.

4. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

5. Έγκριση πρακτικών προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του ΒΙΟΚΑ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.

9. Ορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για συναλλαγές και υπογραφή συμβάσεων με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΤΕ.

10.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024.

11.Συγκρότηση επιτροπών Παλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών έτους 2024, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

13.Έγκριση ορισμού χρηστών της εφαρμογής τηλεματικής διαχείρισης (γεωεντοπισμού – GPS) του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα