Αποφάσεις Δ.Σ., ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 18η /2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αριθμός Συνεδρίασης 18η /2022
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,
στις
21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


Θέματα ημερήσιας διάταξης


1. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του ανοιχτού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης Οικονομικού – Τεχνικού Τμήματος – παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

2. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2023».

3. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή εργασιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος – Παροχή εργασιών αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

4. Έγκριση ανάθεσης του άγονου τμήματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου» και συγκεκριμένα το τμήμα 7 – Εργασίες για την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Νότιας Θάσου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών τεχνικής συντήρησης 5 υπηρεσιακών οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά – απομάκρυνση ιλύος από τον ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης δύο (2) υπολογιστών για ψηφιακή υπογραφή.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού διαχείρισης – συντήρησης παγίων – προμήθεια τριών αδειών χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση παραλαβής επικαιροποίησης της μελέτης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων οικισμών Πρίνου και Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου».

13.Έγκριση παραλαβής της υδρογεωλογικής μελέτης με τίτλο «Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Παναγίας Ποταμιάς».

14.Έγκριση μετατροπής συμβολαίου σταθερής τηλεφωνίας με αρ. σύνδεσης 2593023883 με static IP.

15.Έγκριση μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 171/2020 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως προς τη μη αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΑΤΕ ως δημοσίου τομέα, αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου βάσει του χρόνου αναγνώρισης, καταβολή αναδρομικών εργαζόμενης από 19-11-2019 έως σήμερα.

16.Διαγραφή Βεβαιωμένων μέσω εφορίας οφειλών.

17.Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.

18.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

19.Λήψη απόφασης για την καταστροφή και ανακύκλωση αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).

20.Έγκριση παραλαβής της προμελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικών δικτύων των πηγών ύδρευσης της Δ.Κ. Πρίνου και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μικρού και Μεγάλου Καζαβητίου της Δ.Κ. Πρίνου του Δήμου Θάσου».


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Εικονίδιο Όλα τα Άρθρα

Σχετικά άρθρα