Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 15η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο».

2. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Ποτού – Λιμεναρίων».

3. Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας ««Παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΘ – Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου»

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εργοδηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού διαχείρισης – συντήρησης παγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του ΒΙΟΚΑ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ανανέωσης λογισμικού προγράμματος προστασίας από ιούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων – συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερωτικών παρουσιάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης προγραμμάτων «ΤΡΙΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας και email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

13.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΒΤ 5157 με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

14.Διαφορά μισθωμάτων κτιρίου Γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ετών 2019-2023.

15.Αποδοχή υδρογεωλογικής μελέτης των πηγών της Αγίας Βασιλικής Κοινότητας Θεολόγου Θάσου.

16.Αποδοχή Περιβαλλοντικής μελέτης και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης των πηγών της Αγίας Βασιλικής Κοινότητας Θεολόγου.

17.Αποδοχή επικαιροποίησης ΜΠΕ για το έργο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου».

18.Έγκριση συνδρομών σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο περιφερειακό τύπο για το έτος 2024.

19.Έγκριση αιτήματος καταναλωτή για επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου.

20.Έγκριση είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων μέσω Δ.Ο.Υ.

21.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

22.Έγκριση Επιχειρησιακής Σύμβασης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα