Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 13η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 13/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.
 2. Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.
 3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών, έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – υδρομέτρων».
 4. Έγκριση παράτασης ημερομηνίας παράδοσης υλικών του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – υδρομέτρων».
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων άντλησης γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών στις Κοινότητες Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ραχωνίου – Σκ. Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών ετήσιας συντήρησης 5 υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Ανάθεση νομικών υπηρεσιών για παράσταση επί της πρόσθετης παρέμβασης επί αγωγής του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά ΤΜΕΔΕ.
 10. Απευθείας ανάθεση συμβολαιογραφικών υπηρεσιών για τη σύνταξη πρόσθετων πράξεων δανειστικών συμβολαίων.
 11. Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 12. Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.
 13. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
 14. «Αποδοχή μελέτης έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λιμένα Θάσου από Τσαΐρια μέχρι Λαιμό Δήμου Θάσου”, προϋπολογισμού 590.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%».

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωσταντίνος Μανίτσας

                                                                       

      

                                                  

                                           

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά άρθρα