Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 12η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 19/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Συναίνεση σε απόφαση του ΔΣ του ΤπΔ και εξουσιοδότηση για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων.

3. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο».

4. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΓΗΠΕΔΟ” ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ».

5. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΑΣΟΥ».

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την σύνταξη της μελέτης : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ¨ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΑΚΚΟΣ” ΠΟΤΟΥ – ΘΑΣΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

7. Έγκριση παραλαβής οριστικής μελέτης φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 200KWp που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον της νέας Ε.Ε.Λ. στον Πρίνο Θάσου.

8. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

9. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την ανακαίνιση πινάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

13.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας UPS, DRUM και μπαταριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

14.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών ελέγχου καλής λειτουργίας δύο γεωτρήσεων στην περιοχή της Θυμωνιάς Κοινότητας Θεολόγου Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

15.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών επισκευής ανιχνευτή μετάλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

16.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

17.Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από τν Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2023.

18.Ορισμός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης 3 έργων.

19.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών των έργων: α) «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΑΣΟΥ», δημόσιας σύμβασης 29.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Στυλιανίδη Α.Ε. β) «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΑΣΟΥ», δημόσιας σύμβασης 29.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Στυλιανίδη Α.Ε.

20.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 7η/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

21.Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.

22.Λύση της υπ. αριθμ. 2945/20-07-2023 σύμβασης προμήθειας σωλήνων άντλησης, λόγω μη παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

23.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

24.Έγκριση εγγραφής της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ορισμός διαχειριστή στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Μέτρου 19 “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER” ΠΑΑ 2014-2020, με Αρ. Πρωτ. 19803/11.08.2023.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα