Σύνδεση τμημάτων δικτύου με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης Λιμένα

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

124.000€

Έτος:

2007Εικονίδιο Όλα τα Άρθρα