Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης

Χρηματοδότηση έργου:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Προϋπολογισμός έργου:

2.770.000€

Έτος:

2019