Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Ραχωνίου Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

976.000€

Έτος:

2012