Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Παναγίας

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

925.000€

Έτος:

2016