Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

795.000€

Έτος:

2019