Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου-Σκάλα Καλλιράχης

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

1.575.000€