Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λιμένα Θάσου

Χρηματοδότηση έργου:

ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΜΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)

Προϋπολογισμός έργου:

3.550.000€

Έτος:

2010