ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. https://deyathassou.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πρόσληψης-προσωπικού-.pdf


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3β του Ν. 3919/2011. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 4. Το αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – […]