Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 11η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α’), όπως ισχύουν, για συζήτηση και […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 10η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 9η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία τηςΔ.Ε.Υ.Α.Θ., την 01η/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:Θέματα ημερήσιας διάταξης1. Ορισμός υπολόγου των πιστώσεων […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,στις 15/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 4 του Ν. 1069/80.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α ́), όπως ισχύουν, τις υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6–ΥΔ4) […]


Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ.Ά), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και […]