Βέλος επόμενης Σελίδας

Τιμολογιακή πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο να είναι απλή και κατανοητή από όλους τους χρήστες, αντιμετωπίζοντας τους δίκαια και ισότιμα, προσαρμοσμένη στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής και της εποχής, δίνοντας κίνητρα για την αποδοτικότερη χρήση νερού και την εξοικονόμησή του.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Τιμολόγιο πώλησης πόσιμου νερού (πλέον ΦΠΑ)

Α. Τιμολόγιο Α’ κατηγορίας-Οικιακή χρήση

 

Κλίμακες (m3 ανά έτος)
Από 0-60 0,35€
Από 61-240 0,40€
Από 241 και άνω 0,55€

 

Β. Τιμολόγιο Β’ κατηγορίας-Άλλες χρήσεις εκτός της οικιακής

 

Κλίμακες (m3 ανά έτος)
Από 0-180 0,40€
Από 181-360 0,45€
Από 361-900 0,55€
Από 901 και άνω 0,60€

 

 

 • Όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)-εκτός των σχολείων όλων των βαθμίδων & των Κ.Α.Π.Η.-ακολουθούν το τιμολόγιο της Β’ κατηγορίας.
 • Χρέωση εφάπαξ 200€ σε ακίνητα χωρίς σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, πριν την πληρωμή του τέλους σύνδεσης, ανεξάρτητα με τα τυχόν m3 που ο καταναλωτής θα αποδείξει.

 

Λοιπές χρεώσεις (πλέον ΦΠΑ)

 

Πάγιο τέλος (εγγύηση χρήσεως υδρομετρητή)

 

4€ ανά εξάμηνο Για παροχή ½ ίντσας
12€ ανά εξάμηνο Για παροχή ¾ ίντσας
24€ ανά εξάμηνο Για παροχή 1 ίντσας

 

Ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (πλέον ΦΠΑ)

 

Λιμένας 65% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος
Υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα 25% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος

 

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (πλέον ΦΠΑ)

 

Διακοπή κατόπιν αίτησης Ατελώς
Επανασύνδεση μετά από διακοπή, κατόπιν αίτησης 10€
Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγω χρέους 30€

 

Άλλες χρεώσεις (πλέον ΦΠΑ)

 

Παραβίαση σφράγισης υδρομέτρου 200€
Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 200€
Τέλος παράνομης χρήσης πυροσβεστικού κρουνού ή δημόσιας βρύσης 100€ 100€

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν. 1069/80 & άρθρο 8 του Κανονισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου)

  Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό, τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού.

  • Για τη σύνδεση των κτιρίων καταβάλλεται εφάπαξ τέλος σύνδεσης. Για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης λαμβάνεται υπ’ όψη η ολική δομημένη επιφάνεια ορόφων σε m2, του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.
  • Η ανά m2 τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
  1. Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (την οποία ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα επί πλέον m2 θα οφείλεται τέλος σύνδεσης, σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
  2. Σε περίπτωση κατεδάφισης της οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m2 της νέας οικοδομής, αφαιρουμένων των m2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.

  Κατηγορία Α

  Ανήκουν υφιστάμενα ή νέα υπό ανέγερση κτίρια με χρήση κατοικίας, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.ά.

  Βάση υπολογισμού:

  Συνολική επιφάνεια κτίσματος σε m2 (επιφάνειες που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών που δεν συμμετέχουν, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης) x3€/m2.

  Κατηγορία Β

  Ανήκουν όλα τα υπόλοιπα κτίρια (υφιστάμενα ή νέα υπό ανέγερση) όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, βενζινάδικα, στάβλοι κ.ά.

  Βάση υπολογισμού:

  Συνολική επιφάνεια κτίσματος σε m2 (επιφάνειες που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών που δεν συμμετέχουν, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης) x2€/m2.

  • Το τέλος σύνδεσης κτιρίου αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και καταβάλλεται επίσης εφάπαξ.

  Σημείωση

  Στα ορεινά χωριά της Παναγίας και της Ποταμιάς για τα ήδη συνδεδεμένα ακίνητα η παραπάνω αξία χρέωσης μειώνεται κατά 50%.

  Για την Α’ κατηγορία: Συνολική επιφάνεια κτίσματος σε m2x1,5€/m2.

  Για την Β’ κατηγορία: Συνολική επιφάνεια κτίσματος σε m2x1€/m2.

  Προσθήκες σε ακίνητο ήδη συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης

  Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης, επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

  Κατεδάφιση παλαιού ακινήτου

  Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου.

 2. Δαπάνη διακλάδωσης

  Σε κτίσματα ήδη συνδεδεμένα

  • Μέσο πλάτος δρόμου/2×80€

  Σημείωση

  Στα ορεινά χωριά της Παναγίας και της Ποταμιάς, για τα ήδη συνδεδεμένα κτίσματα, η παραπάνω αξία του τρέχοντος μέτρου της μέσης τιμής της δαπάνης διακλάδωσης μειώνεται κατά 50%.

  Συνεπώς: Μέσο πλάτος δρόμου/2×40€.

  Σε κτίσματα που πρόκειται να συνδεθούν

  • Μέσο πλάτος δρόμου/2×130€

  Για να συνδεθεί ο ιδιοκτήτης παλιάς οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, σε δρόμο όπου η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έχει κατασκευάσει δίκτυο, κατόπιν αίτησής του, του επιδίδεται ατομική πρόσκληση και προσέρχεται στο αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης με μελέτη αποχέτευσης υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το κόστος σύνδεσης και διακλάδωσης.

  Στις νέες οικοδομές είναι απαραίτητο, δια νόμου, να κατασκευαστούν οι συνδέσεις αυτές, πριν παραδοθεί σε χρήση το οίκημα.

  Αδυναμία κατασκευής της διακλάδωσης από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου

  Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και χρεώνονται στους ιδιοκτήτες με βάση τον απολογισμό των εργασιών. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου αδυνατεί με τα συνεργεία της να κατασκευάσει τη διακλάδωση, δίνει γραπτή άδεια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων για να την κατασκευάσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιχείρησης (άρθρο 2 παρ. 2.8. του Κανονισμού).

  Επισκευές και συντηρήσεις

  Επισκευές και συντηρήσεις των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό (άρθρο 2 παρ. 2.4. του Κανονισμού).

   

  Προσαυξήσεις δαπάνης διακλάδωσης

  Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων. Σε περίπτωση άρνησης (μη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και της πληρωμής της προκαταβολής εντός της ανωτέρω τακτής προθεσμίας), η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου χρεώνει το τέλος σύνδεσης και την δαπάνη της διακλάδωσης προσαυξημένα κατά 10% στους επόμενους λογαριασμούς ύδατος και σε δόσεις όπως και κατά την κανονική έκδοση αδείας.

  Τρόποι εξόφλησης

  Η δαπάνη για την έκδοση άδειας σύνδεσης αποχέτευσης μπορεί να εξοφληθεί ως εξής :

  1. με προκαταβολή του 50% της δαπάνης και το υπόλοιπο ποσό χωρίζεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και χρεώνεται στους λογαριασμούς του νερού,
  2. με εξόφληση όλης της δαπάνης με έκπτωση 5%,
  3. με προσαύξηση 10% στη δαπάνη που χρεώνεται στους λογαριασμούς του νερού σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις.
 3. Τέλος χρήσης υπονόμων

  Για την αποχέτευση κτιρίων καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμου (άρθρο 16 του Ν.1069/80) που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.

  Τέλος χρήσης αποχέτευσης

  Το τέλος εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του νερού και αναφέρεται σε 0,40€ στο 80% των m3 κατανάλωσης ύδατος.

  Ακίνητα που δεν υδρεύονται από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου

  Ακίνητα που για οποιονδήποτε λόγο δεν υδρεύονται από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, αλλά είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, το τέλος χρήσης υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του καθορίζονται σε 100€ το έτος.

  Ακίνητα κοινωφελών ιδρυμάτων & οργανισμών

  Για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε ιερούς ναούς, νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το τέλος χρήσης αποχέτευσης μειώνεται κατά 50%.

  Ακίνητα αυθαίρετα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης

  Το τέλος χρήσης υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης).

  Χρόνος έναρξης καταβολής του τέλους χρήσης αποχέτευσης

  Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμου αρχίζει ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.

  Αναδρομική καταβολή του τέλους χρήσης αποχέτευσης

  Το τέλος χρήσης υπονόμου επιβάλλεται αναδρομικά από το έτος σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, δηλαδή από το έτος 2002, και υπολογίζεται στα κυβικά μέτρα κατανάλωσης ύδατος που έχουν βεβαιωθεί συνολικά κατά τα έτη αυτά, με 0,20€ ανά m3.

 4. Λοιπά τέλη

  Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων (πλέον ΦΠΑ)

  Αφορά την εναπόθεση λυμάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό.

  Κόστος εναπόθεσης 1,5€/m3.

  Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης (πλέον ΦΠΑ)

  Αφορά την απόφραξη της διακλάδωσης της παροχής, με ειδικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

  Κόστος υπηρεσίας 15€/ώρα εργασίας με ελάχιστη χρέωση την 1 ώρα.

 5. Επισημάνσεις
  • Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου (μη περιλαμβανόμενου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ’ αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
  • Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά τη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
  • Κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.
  • Επιβάλλεται ο εκάστοτε προβλεπόμενος τόκος υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης, μετά την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού.

Απαγορεύεται ρητά

 • η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης να διέρχεται των οικιακών βόθρων
 • η παράνομη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης
 • η σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων

Κάθε παράβαση των ανωτέρω αναφερομένων επισύρει πρόστιμο 500€ που δεν μπορεί να μειωθεί για κανέναν λόγο που τυχόν επικαλεσθεί ο ιδιοκτήτης του.