Δελτίο Τύπου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Θάσος, 13-03-2023
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 911
ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Λιμένας
64004 Θάσος
Τηλ.: 2593024025-26
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν
Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως ισχύουν
Την υπ’ αριθμ. 38/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Πρόσληψης
προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών».
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:
Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική διάρκεια
Εργάτης Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. 1 Δύο (2) μήνες
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
τους της θέσεως που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους
που έχουν ανήλικα τέκνα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., από 14 Μαρτίου 2023 μέχρι και 24 Μαρτίου 2023, τις εργάσιμες ώρες.
Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ


Σχετικά άρθρα