Βέλος επόμενης Σελίδας

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η Επιχείρηση αντιλαμβάνεται και κατανοεί τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής, ένεκα των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, ως συνέπεια της κρίσης και του covid-19. Πέρα από τη πρόβλεψη που υπάρχει στη τιμολογιακή της πολιτική, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1069/1980, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με ευελιξία, εξετάζει κάθε αίτημα καταναλωτή αντιμετωπίζοντάς τον ξεχωριστά, ώστε να τον διευκολύνει στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του.

Ο  μηχανισμός  της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών νερού και κατανομής του στους χρήστες είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση, είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι για την σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, εκπονήθηκε τεχνοοικονομική μελέτη, με βάση την οποία, η Επιχείρηση κρίθηκε βιώσιμη, με απαραίτητη προϋπόθεση και την είσπραξη των πραγματικών καταναλώσεων.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των παραπάνω, με ουσιαστική προσπάθεια από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προβλέπεται:

  1. Για τρέχοντες και εκκρεμείς λογαριασμούς και εφόσον υπερβαίνουν τα 300€, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να διακανονίζεται η πληρωμή τους σε  δόσεις, μετά την έγκριση του τρόπου διακανονισμού από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
  2. Επιβολή του εκάστοτε προβλεπόμενου τόκου υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης, μετά την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού.
  3. Οι λογαριασμοί ύδρευσης-αποχέτευσης να δύναται να μεταβιβάζονται για είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ.