ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. https://deyathassou.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πρόσληψης-προσωπικού-.pdf


Σχετικά άρθρα