Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 17η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,
στις 20/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α ́), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022.

2. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Δοκιμές στεγανότητας των αγωγών του έργου: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών παροχών ύδρευσης Οικισμού Ποτού Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου και Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών συντήρησης δικτύων
ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Θάσου και αντικατάσταση υποβρυχίων συγκροτημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών καθαρισμού εξωτερικού χώρου εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ, γραφείων ΒΙΟΚΑ εσωτερικά, καθαρισμό περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίων στις Κοινότητες Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης υδρομέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 5 αναλογικών καρτών(Καυκάς), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
15. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

16. «Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια καταστροφής υλικών αντικειμένων που δεν έχουν αξία σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 199 του N.3463/2006».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.


Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα