Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 16η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και παροχής εργασιών καταμετρητών.
2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υπολογισμού δείκτη διαρροής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου στο ΒΙΟΚΑ Λιμένα.
4. Έγκριση αποδοχής αιτήματος πρώην Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για παροχή νομικής υποστήριξης και καταβολή σχετικών εξόδων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα