Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 15η /2022

1. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
έτους 2022.

2. Έγκριση μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης/υποέργου με τίτλο: «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», (αρ. μελέτης 3/2022).

3. Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΝ Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου».

4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
Λιμεναρίων».

5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 16850 του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση»,
Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιμεναρίων Θάσου».
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Πολιτικού μηχανικού Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Εργοδηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών από Νομική Διαδικτυακή Ενημερωτική Βάση Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση υπηρεσιών οπτικής επιβεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Μηχανογραφικής
υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και φόρτιση προπληρωμένων καρτών σίτισης προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

16. Έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών για παροχή γνωμοδότησης.

17. Ανάθεση νομικών υπηρεσιών για σύνταξη εισήγησης για παροχή νομικής
υποστήριξης πρώην Προέδρου της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 4915/2022.

18. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών και πρακτικού ελέγχου
οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και παροχής εργασιών
καταμετρητών.

19. Εντοπισμός καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς στοιχεία επικοινωνίας.

20. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

21. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους
2022.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα