Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 14η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 15/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:
Θέμα μόνο
«Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα