Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 13η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 31/8/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:
Θέμα μόνο
1. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», για την υποβολή πρότασης στο κωδικό Πρόσκλησης ΤΑ-01 του ΥΠΕΝ Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16850.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα