ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3β του Ν. 3919/2011.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Το αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την υπ’ αριθμ. 86/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΑΔΑ: 6ΜΛ6ΟΕΥΣ-Ξ1Ξ)
Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές εταιρειών ή
κοινοπραξιών.
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Θάσος Θάσου).
4. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου και η παράδοση της Έκθεσης καθορίζεται σε 2 (δύο) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ελεγχόμενης χρήσης και όχι πέραν της 10
ης Σεπτεμβρίου 2022.
5. Τα παραδοτέα του ελέγχου είναι η έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 υπογεγραμμένη από τους 2 (δύο) ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο και το πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την
πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών (με τους
αναπληρωτές τους), που προτείνονται για τη διενέργεια του ελέγχου.
Οικονομική Προσφορά
Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας. Θα προτιμηθούν ορκωτοί με εμπειρία σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο σε Δ.Ε.Υ.Α. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
Φορολογική ενημερότητα, για κάθε νόμιμη χρήση, σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ και επιπλέον Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών εφόσον αφορά σε φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου [Η υποχρέωση αφορά ιδίως: στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου].
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & Πιστοποιητικό περί εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
7. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα
υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
,
πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας.
Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Θάσος Θάσου, έως 30/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (σύμφωνα με την υπ αριθμ. 219/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.).
8.
Τα κριτήρια ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η οικονομικότερη προσφορά, σε
συνδυασμό με την εμπειρία ελέγχου σε Δ.Ε.Υ.Α. και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου.
9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο νομιμότητας και τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 και του προβλεπόμενου πιστοποιητικού ελέγχου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και εντός 30 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
10.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και να αποσταλεί (από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
info@soel.gr για ενημέρωση των μελών του.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Εικονίδιο Όλα τα Άρθρα

Σχετικά άρθρα