Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 9η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 24/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

2. Έγκριση ή μη της 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “ Δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό Ελαιοτριβείο ”

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Κεντρική οδό Σκ. Παναγίας – Χρυσή Αμμουδιά (από το ξενοδοχείο Enavlion – Corali Studios)»

4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών των περαιωμένων έργων για το έτος 2024.

5. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για κατασκευή 2 γεωτρήσεων ύδρευσης, μια στη Δ.Κ. Λιμένα και μια στη Δ.Κ.Λιμεναρίων.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δασολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών παραγωγής εντύπου – εκτύπωσης λογαριασμών – παραγωγή φακέλων και εμφακέλωσης των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της χρήσης 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα