Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 9η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., την 01η/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ορισμός υπολόγου των πιστώσεων των ΣΑ και του υπεύθυνου λογαριασμού
για χρηματοδοτούμενα έργα στο Ε.Π. ΑΜΘ 20142020 και στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ
2014-2020.

2. Έγκ
ριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύνταξης μελέτης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης Παναγίας Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύνταξης μελέτης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης Ποταμιάς Θάσου» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύνταξης προμελέτης για την «Μελέτη εξωτερικών δικτύων των πηγών ύδρευσης της Δ.Κ. Πρίνου και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης του Μικρού και Μεγάλου Καζαβητίου της Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την παροχή υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών.                                                                                            

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών για παροχή γνωμοδότησης.

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντλίας λυμάτων του ΒΙΟ.ΚΑ Ποταμιάς με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

12. Έγκριση ανάκλησης της 09/2022 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για την
παροχή εργασιών αποκαταστάσεων οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 του ν. 4412/2016 (παρ. 3).

13. Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.

14. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Εικονίδιο Όλα τα Άρθρα

Σχετικά άρθρα