Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 02/05/2024 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την σύνταξη μελέτης του έργου «Μελέτες δικτύων αποχέτευσης οικ. Ποταμιάς Κ. Ποταμιάς Δ. Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την σύνταξη μελέτης του έργου «Μελέτες δικτύων αποχέτευσης οικ. Παναγίας Κ. Παναγίας Δ. Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν

5. Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ και αποστολής ή μη σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ – ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’.

6. Έγκριση ή μη της 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ¨Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου¨.

7. Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Λιμένα Θάσου από Τσαΐρια μέχρι Λαιμό Δήμου Θάσου» με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0045991271, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 214-2020», στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ:ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 590.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών χειρισμού κέντρου ελέγχου κατανάλωσης νερού και συστήματος τηλεμετρίας, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016.

9. Έγκριση επιβολής προστίμου.

10.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

11.Έγκριση ετήσιας συνδρομής στην ΕΔΕΥΑ έτους 2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα