Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,
στις 15/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α ́), όπως ισχύουν, τις υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ60Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τ. Β ́), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους
2022.

2. Διαγραφή βεβαιωμένων μέσω Εφορίας οφειλών.

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης τεχνικής προσφοράς δικαιολογητικών
και πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη
χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση επικαιροποίησης μελέτης για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Λιμεναρίων Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή τοπογραφικών εργασιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.                                   
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
υποστήριξης της υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή εργασιών σύνταξης και παρακολούθησης προγραμμάτων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής του υπηρεσιακού οχήματος ΚΒΤ5157 με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

10. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα