Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 8η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 22/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2020.
 2. «Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση απόφασης ένταξης του υποέργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα αποχέτευσης» ΟΠΣ 5007724».
 3. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες χλωρίωσης νερού στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 4. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φωτοβολταϊκού πάνελ και ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του
  Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 5. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την παρακολούθηση των αιτημάτων χρηματοδότησης έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 6. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 7. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ελέγχου νερού ύδρευσης – αναλύσεων λυμάτων και λυματολάσπης έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 8. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση project για τα 20 χρόνια παρουσίας και δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
 9. Έγκριση αναβάθμισης ταχύτητας internet σταθερής τηλεφωνίας στην γραμμή των γραφείων της Επιχείρησης
 10. Έγκριση αγοράς 37 καρτών SIM για την ενσωμάτωσή τους στο υπό εξέλιξη έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ».
 11. Υποβολή αιτήματος προς ΟΑΕΔ υπαγωγής της Επιχείρησης σε πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας κατηγορίας ΑμεΑ.
 12. Έγκριση αποζημίωσης ζημιών λόγω εισροής νερού σε οικία στην Κοινότητα Λιμένα μετά από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης.
 13. Εξέταση της υπ αριθ. πρωτ. 2146/28-5-21 αίτησης καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 14. Έγκριση Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα