Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/5/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  2. Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΑΚΑΛΙΟΙ» ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ελέγχου νερού ύδρευσης – αναλύσεων λυμάτων και λυματολάσπης έτους 2023–2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της συνδρομής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Internet Of Things με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων Κοινοτήτων Λιμένα, Παναγίας και Ποταμιάς Δ.Ε. Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  8. Εξέταση ενστάσεως καταναλωτή.
  9. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α                           Κωνσταντίνος Μανίτσας

 


Σχετικά άρθρα