Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ.Ά), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα                   ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 27397/13-05-2022 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022 τ.΄Β) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας-Ποταμιάς” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3340 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίηση του.
 2. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της χρήσης 2021
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υποστήριξης Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών ΔΕΥΑΘ “Γραφείο Προσωπικού Επιχείρησης, Μισθοδοσίας και για θέματα Δημοσιότητας”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή εργασιών καθαρισμού εξωτερικού χώρου ΒΙΟΚΑ Λιμένα, γραφείων ΒΙΟΚΑ Λιμένα εσωτερικά, καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίων Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών χημικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση 2 φτερωτών επιφανειακού αεριστήρα από FIBERGLASS 2200mm, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή απαραίτητων εργασιών ελέγχου δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση διαδικασίας αλλαγής στοιχείων καταναλωτή με Υπεύθυνη Δήλωση.
 9. Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών
 10. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

  Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα