Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 7η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 31/5/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με ΕΛΤΑ ΑΕ ως προς τον αριθμό των επιστολών και τη μετατροπή τους σε συστημένες επιστολές (αποστολή ειδοποιήσεων οφειλετών).
 2. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών δημιουργίας δυναμικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση της παροχής υποστήριξης υδραυλικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 και του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού εξωτερικού χώρου και αποθήκης του κτιρίου Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των εσωτερικού χώρου των γραφείων στους ΒΙΟΚΑ Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης.
 7. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών κατασκευής καπακιών φρεατίων για τα αντλιοστάσια λυμάτων Α2 και Α3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών ετήσιου τεχνικού ελέγχου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΒΤ 5157, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
  328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση ανανέωσης ασφάλισης των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΤ 5157 και ΚΒΧ 4681, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση αγοράς 37 καρτών SIM για την ενσωμάτωσή τους στο υπό εξέλιξη έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ».
 12. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
  τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα