Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 6η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

2. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στους οικισμούς Σκάλα Παναγίας – Σκάλα Ποταμιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 10 και 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας για την εκτέλεση γεωφυσικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής 2 ψηφιακών ελεγκτών και 2 μετρητών υπολειμματικού χλωρίου (S-XREPF-CL17SC και S-XREPF-SC200) στο σημείο εξόδου των ΕΕΛ Καλλιράχης και Λιμένα Θάσου, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών γεωλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης ΕΕΛ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών χημικών αναλύσεων λυμάτων της ΕΕΛ Καλλιράχης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής αντλίας ανακυκλοφορίας της ΕΕΛ Ποταμιάς με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 437/08-02-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος.

11.Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 438/08-02-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα