Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 6η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91), όπως ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.
 3. Έγκριση Ανακατανομής υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο” σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, που χρηματοδοτείται από τον κωδικό 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» την ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης και των όρων της μετά από την τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Ε.Π. ΑMΘ 2014-2020.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντλίας λυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης Οικονομικού  – Τεχνικού Τμήματος – Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού ΔΕΥΑΘ» ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 269 του Ν. 4412/2016).
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας χημικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της συμπληρωματικής προμήθειας και φόρτισης προπληρωμένων καρτών σίτισης προσωπικού (ΚΣΣΕ 2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση τακτοποίησης καρτελών καταναλωτών.
 12. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

                               Κωνσταντίνος Μανίτσας

 


Σχετικά άρθρα