Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 6η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 17/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ.Α’), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τ.Β’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ έτους 2022.
  2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών καθαρισμού εσωτερικού χώρου ΒΙΟΚΑ Λιμένα, των γραφείων ΒΙΟΚΑ Λιμένα εσωτερικά, καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια της με αριθ. 69/2022 απ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για εργασίες καθαρισμού και αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων στις Κοινότητες Λιμένα, Παναγίας, Ποταμιάς και Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αναδευτήρα του ΒΙΟ.ΚΑ Ποταμιάς, με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής νομικών υπηρεσιών
  6. Ανάκληση υπαγωγής καταναλωτή στο ειδικό τιμολόγιο χρέωσης, βάσει του Ν. 3869/2010
  7. Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών
  8. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα