Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 6η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 27/05/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

 1. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Σωτήρος, Σκ. Καλλιράχης Δήμου Θάσου”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-05-2021 ΗΤΑΝ:

 1. Μανίτσας Κωνσταντίνος
 2. Σαλταρής Αργύριος
 3. Γκάγκος Αλέξανδρος
 4. Κουτσουμανής Γεώργιος
 5. Καραβούζης Στυλιανός
 6. Ζαμπέκος Παναγιώτης
 7. Βουλτσίδης Παναγιώτης
 8. Λαμπρινίδης Λάμπρος
 9. Μαλλιαρός Σωτήριος
 10. Στάμος Βασίλειος
 11. Τσένης Γεώργιος

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα