Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 5η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 10/04/2023 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών παραγωγής εντύπου, εκτύπωσης λογαριασμών, παραγωγής φακέλου και εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με σκοπό τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2022.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εκκένωσης βοθρολυμάτων από το Δημοτικό βόθρο Λιμεναρίων και μεταφορά τους σε μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αι Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο.

9. Έγκριση νέας σύνδεσης στο δίκτυο διανομής μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στη δεξαμενή «ΚΑΣΤΡΟ» στον οικισμό Κάστρο Κοινότητας Λιμεναρίων.

10.Έγκριση ετήσιας συνδρομής στην ΕΔΕΥΑ.

11.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

12.Έγκριση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., βάσει του χρόνου υπηρεσίας του από το 6ο μισθολογικό κλιμάκιο στο 7ο.

13.Έγκριση τακτοποίησης εκκρεμοτήτων καταναλωτών.

14.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα