Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 5η/2022

Καλούνται τα μέλη τα Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 21/04/2022 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’ /03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021  (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του έτους 2022
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ έτους 2022
 3. Έγκριση παραλαβής της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου».
 4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων Απόφασης ένταξης και τήρηση υποχρεώσεων κατά την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκ. Ραχωνίου – Σκ. Καλλιράχης» με κωδικό ΟΠΣ 5158808 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
 6. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ‘’Λειτουργία και Συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων κοινοτήτων Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης ΔΕ Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων ηλεκτρονικών υδρομετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υποστήριξης τεχνιτών- υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών καθαρισμού εσωτερικού χώρου ΒΙΟΚΑ Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης, των γραφείων ΒΙΟΚΑ Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης εσωτερικά, καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών χημικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη γνωμοδότησης.
 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 18. Έγκριση ετήσιας εισφοράς στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2022
 19. Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών
 20. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα