Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 5η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 22/4/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021.
 2. Προσθήκη στην υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Παναγιάς – Ποταμιάς Θάσου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της υπ αρ. πρωτ. 14577/24-7-2020 Πρόσκλησης (ΑΤ09) του Υπουργείου Εσωτερικών / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη σχεδίαση και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών χημικού έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης Κοινοτήτων Λιμένα και Ποταμιάς Δ.Ε. Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για μεταφορά – απομάκρυνση ιλύος από ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερωτικών παρουσιάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εργασίες σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του
  Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας Έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπηρεσιακού οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΧ 1814 για το έτος 2021», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2200/18-06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ως προς το αντικείμενο εργασιών της.
 14. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών του ελέγχου της χρήσης 2020.
 15. Έγκριση παραλαβής τροποποίησης μελέτης Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Ποτού Πευκαρίου (β΄ φάση).
 16. Έγκριση παραλαβής τροποποίησης μελέτης Εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λιμεναρίων Ποτού Πευκαρίου (β΄ φάση).
 17. Έγκριση παραλαβής τροποποίησης μελέτης Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Σωτήρος Σκ. Καλλιράχης.
 18. Έγκριση πολιτικής χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για τους χώρους του ΒΙΟ.ΚΑ Λιμένα και της αποθήκης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679, του Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 19. Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για υποστήριξη κατηγορίας.
 20. Επικύρωση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις προς την Κ/Ξ «ΟΡ.ΜΙ. ΑΤΕ – ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
 21. Επικύρωση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις προς την Κ/Ξ «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΕ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».
 22. Έγκριση σύναψης συμβολαίου για σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστο internet και static IP.
 23. Έγκριση σύναψης συμβολαίου για 37 γραμμές κινητής τηλεφωνίας με internet of thinks 1 GB και για 2 γραμμές με 1.000 SMS, μηνιαίως.
 24. Έγκριση ετήσιας εισφοράς στην ΕΔΕΥΑ έτους 2021.
 25. Εξέταση ενστάσεως με αριθμ. πρωτ. 1342/07-04-2021.
 26. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-03-2021 ΗΤΑΝ:

 1. Μανίτσας Κωνσταντίνος
 2. Σαλταρής Αργύριος
 3. Γκάγκος Αλέξανδρος
 4. Κουτσουμανής Γεώργιος
 5. Καραβούζης Στυλιανός
 6. Ζαμπέκος Παναγιώτης
 7. Βουλτσίδης Παναγιώτης
 8. Λαμπρινίδης Λάμπρος
 9. Μαλλιαρός Σωτήριος
 10. Στάμος Βασίλειος
 11. Τσένης Γεώργιος

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα