Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 4η/2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσηςσυνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 19/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή εργασιών τοπογράφου μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή μιας αντλίας-μοτέρ τροφοδοσίας λάσπης και ενός φυσητήρα-μοτέρ της ΕΕΛ Λιμένα Θάσου με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας ανακυκλοφορίας στο ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση ορισμού νομικής εκπροσώπησης για την υποστήριξη κατηγορίας στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης.

5. Έγκριση ανάθεσης εντολής – διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αντίκρουση ανακοπής του Νικολάου Κατραντζή.

6. Έγκριση ή μη ενστάσεων καταναλωτών.

7. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα